Hacking không chỉ dành cho đàn ông

Joanna Rutkowska đã chứng minh điều đó rất nhiều lần. Ở hội thảo Black Hat Federal năm nay, cô hacker người Phần Lan này lại làm cho đám đàn ông phải ngã mũ chào:
Rutkowksa will show how an attacker could prevent forensics investigators from getting a real image of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 memory where cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 malware resides. "Even if cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y somehow find out that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 system is compromised, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y will be unable to get cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 real image of memory containing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 malware, and consequently, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y will be unable to analyze it," says Rutkowska, senior security researcher for COSEINC.
Download slide trình bày của Joanna tại ở đây.

Comments