start vmware kernel funtion during boot time

No comments:
Hahaha, giời mới co net lại, làm tip này mở màng ha.

Đang chạy thèn gentoo, bực chỗ là mỗi lẫn chạy vmware (workstation) là phải add mấy cái funtion của nó vào kernel để chạy. Vài cái tiêu biểu như là vmnet, vmci... Mệt nhỉ. Vậy giờ add nó vào runlevels default để nó tự chạy lúc khởi động ha.
Chuyển qua root.

crazyboy@h4x0r / $ su
Password:
h4x0r / #

vào /etc/init.d/ ,

h4x0r / # cd /etc/init.d/

tải file này về .

h4x0r / # wget http://12a1nhc.com/Crazy_boy/crazyboy/vmware

tạo một file bash script có tên vmware trong để chạy mấy cái lệnh cần thiết :
h4x0r init.d # vi /root/vmware

nd;

#!/bin/sh
modprobe vmnet
modprobe vmci
modprobe vmmon


chạy lệnh sau

h4x0r init.d # rc-update add vmware default

Reboot và xem kết quả nào :D .

!crazyboy