Bản quyền blog

This blog uses this version of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Creative Commons License. This license has four main points:
  • You're free to copy, distribute, and edit all entries on this blog.
  • If you use my entries, please cite and link to cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 original entries on this blog.
  • You may not use my entries for commercial purposes. Please contact me if you want to use my entries for commercial purposes.
  • If you alter, transform, or build upon my entries you may distribute cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 resulting work only under cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 same or similar license to this one.

Blog freedom dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence. Bản quyền này có bốn điểm chính:
  • Bạn được toàn quyền sao chép, phán tán và chỉnh sửa các bài viết trên blog.
  • Nếu bạn sử dụng các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến Blog .
  • Bạn không được sử dụng các bài viết vì lợi nhuận. Nếu muốn sử dụng vì lợi nhuận thì xin liên hệ với tác giả.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence.