Showing posts with label ebooks. Show all posts
Showing posts with label ebooks. Show all posts

Linux 101 hacks

2 comments:
Cuốn ebook này khá hay và phù hợp với người mới bắt đầu sử dụng linux, cũng là một cuốn sổ tay để tra cứu rất hữu dụng. Xuyên suốt cuốn sách Ramesh Natarajan - tác giả của The Greek cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 stuff blog - đã giới thiệu các lệnh thường dùng và tương ứng với từ lệnh là các "mini tutorial" rất trực quan.

Table of Contents
Introduction
Foreword
Version
Chapter 1: Powerful CD Command Hacks
Hack 1. Use CDPATH to define cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 base directory for cd command
Hack 2. Use cd alias to navigate up cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 directory effectively
Hack 3. Perform mkdir and cd using a single command
Hack 4. Use “cd -” to toggle between cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 last two directories
Hack 5. Use dirs, pushd and popd to manipulate directory stack
Hack 6. Use “shopt -s cdspell” to automatically correct mistyped directory names on cd
Chapter 2: Date Manipulation
Hack 7. Set System Date and Time
Hack 8. Set Hardware Date and Time
Hack 9. Display Current Date and Time in a Specific Format
Hack 10. Display Past Date and Time
Hack 11. Display Future Date and Time
Chapter 3: SSH Client Commands
Hack 12. Identify SSH Client Version
Hack 13. Login to Remote Host using SSH
Hack 14. Debug SSH Client Session
Hack 15. Toggle SSH Session using SSH Escape Character
Hack 16. SSH Session Statistics using SSH Escape Character
Chapter 4: Essential Linux Commands
Hack 17. Grep Command
Hack 18. Find Command
Hack 19. Suppress Standard Output and Error Message
Hack 20. Join Command
Hack 21. Change cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Case
Hack 22. Xargs Command
Hack 23. Sort Command
Hack 24. Uniq Command
Hack 25. Cut Command
Hack 26. Stat Command
Hack 27. Diff Command
Hack 28. Display total connect time of users
Chapter 5: PS1, PS2, PS3, PS4 and PROMPT_COMMAND
Hack 29. PS1 - Default Interaction Prompt
Hack 30. PS2 - Continuation Interactive Prompt
Hack 31. PS3 - Prompt used by “select” inside shell script
Hack 32. PS4 - Used by “set -x” to prefix tracing output
Hack 33. PROMPT_COMMAND
Chapter 6: Colorful and Functional Shell Prompt Using PS1
Hack 34. Display username, hostname and basename of directory in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 35. Display current time in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 36. Display output of any command in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 37. Change foreground color of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 38. Change background color of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 39. Display multiple colors in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt
Hack 40. Change cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 prompt color using tput
Hack 41. Create your own prompt using cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 available codes for PS1 variable
Hack 42. Use bash shell function inside PS1 variable
Hack 43. Use shell script inside PS1 variable
Chapter 7: Archive and Compression
Hack 44. Zip command basics
Hack 45. Advanced compression using zip command.
Hack 46. Password Protection of Zip files
Hack 47. Validate a zip archive
Hack 48. Tar Command Basics
Hack 49. Combine gzip, bzip2 with tar
Chapter 8: Command Line History
Hack 50. Display TIMESTAMP in history using HISTTIMEFORMAT
Hack 51. Search cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 history using Control+R
Hack 52. Repeat previous command quickly using 4 different methods
Hack 53. Execute a specific command from history
Hack 54. Execute previous command that starts with a specific word
Hack 55. Control cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 total number of lines in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 history using
HISTSIZE
Hack 56. Change cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 history file name using HISTFILE
Hack 57. Eliminate cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 continuous repeated entry from history using
HISTCONTROL
Hack 58. Erase duplicates across cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 whole history using
HISTCONTROL
Hack 59. Force history not to remember a particular command using
HISTCONTROL
Hack 60. Clear all cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 previous history using option -c
Hack 61. Substitute words from history commands
Hack 62. Substitute a specific argument for a specific command
Hack 63. Disable cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 usage of history using HISTSIZE
Hack 64. Ignore specific commands from cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 history using HISTIGNORE
Chapter 9: System Administration Tasks
Hack 65. Partition using fdisk
Hack 66. Format a partition using mke2fsk
Hack 67. Mount cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 partition
Hack 68. Fine tune cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 partition using tune2fs
Hack 69. Create a swap file system.
Hack 70. Create a new user
Hack 71. Create a new group and assign to an user
Hack 72. Setup SSH passwordless login in OpenSSH
Hack 73. Use ssh-copy-id along with ssh-agent
Hack 74. Crontab
Hack 75. Safe Reboot Of Linux Using Magic SysRq Key
Chapter 10: Apachectl and Httpd Examples
Hack 76. Pass different httpd.conf filename to apachectl
Hack 77. Use a temporary DocumentRoot without modifying httpd.conf
Hack 78. Increase cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Log Level temporarily
Hack 79. Display cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 modules inside Apache
Hack 80. Show all accepted directives inside httpd.conf
Hack 81. Validate cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 httpd.conf after making changes
Hack 82. Display cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 httpd build parameters
Hack 83. Load a specific module only on demand
Chapter 11: Bash Scripting
Hack 84. Execution Sequence of .bash_* files
Hack 85. How to generate random number in bash shell
Hack 86. Debug a shell script
Hack 87. Quoting
Hack 88. Read data file fields inside a shell script
Chapter 12: System Monitoring and Performance
Hack 89. Free command
Hack 90. Top Command
Hack 91. Ps Command
Hack 92. Df Command
Hack 93. Kill Command
Hack 94. Du Command
Hack 95. lsof commands
Hack 96. Sar Command
Hack 97. vmstat Command
Hack 98. Netstat Command
Hack 99. Sysctl Command
Hack 100. Nice Command
Hack 101. Renice Command
12 Amazing and Essential Linux Books
Extended Reading
Your Feedback and Support
Subscribe to TGS
Contact TGS

Download

Trong quá trình sử dụng sách, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả hoặc liên hệ với tôi qua email : heart2heart.it (at) gmail (dot) com